Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Prodávající: 
Josef MANNER s.r.o.
Olomoucká 40
61800 BRNO
IČ: 276 114 77
DIČ: CZ 276 114 77

1.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího a zájemce o zaslání newsletter – fyzických osob - na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího-fyzické osoby/spotřebitele, a to v rozsahu nezbytném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a údaje ohledně objednávaného zboží, fakturační údaje, v případě nákupu alkoholických nápojů i informaci o tom, že kupující dovršil 18let věku, v případě kupujícího-fyzické osoby/podnikatele i IČO a DIČ). Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kontaktní fyzické osoby u kupujícího-právnické osoby, a to v rozsahu nezbytném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a údaje ohledně objednávaného zboží, fakturační údaje, v případě nákupu alkoholických nápojů i informaci o tom, že kupující dovršil 18let věku). Kupující tyto osobní údaje poskytuje při procesu objednávání a převzetí zboží. Tyto osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu dvou let od převzetí zboží (doba pro uplatnění nároků z vadného plnění) a doklady ke kupní smlouvě po dobu 10 let, pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (soudní spor). Následně budou údaje smazány.

1.2. Pro zamezení všech pochybností tímto prodávající deklaruje, že sdělení dle čl. 1.1. a čl. 1.3. má i účinky informace o zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení GDPR a poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení GDPR.

1.3. Prodávající zasílá ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obchodní sdělení ohledně jím nabízeného zboží a novinek v sortimentu prodávajícího, (dále jen „newsletter“). Newsletter může být zasílán pouze na základě tzv. dvojího potvrzení (double-opt-in). Toto projeví kupující anebo zájemce o zaslání newsletter aktivním zaškrtnutím políčka, kterým se na webovém rozhraní obchodu přihlásí k odběru newsletteru a současně sdělením adresy elektronické pošty do přihlašovacího pole. Následně je na tuto adresu elektronické pošty zaslán potvrzovací odkaz. Teprve až jej kupující anebo zájemce o zaslání newsletter kliknutím potvrdí, je adresa elektronické pošty zařazena k odběru newsletteru.

Prodávající takto bude zpracovávat osobní údaje kupujícího anebo zájemce o zaslání newsletter v rozsahu jméno, příjmení a adresa elektronické pošty.

Právním důvodem takového zpracování je souhlas se zasíláním newsletteru, účelem potom přímý marketing prodávajícího, podpora prodeje a informovanosti o nabízeném zboží a novinkách v sortimentu prodávajícího. Takto udělený souhlas se zpracováním je dobrovolný a je možné jej kdykoli odvolat. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Odvolání je možné učinit přes odkaz uvedený v e-mailu/newsletteru nebo na této e-mailové adrese: servis@manner.store.

1.4. Kupující anebo zájemce o zaslání newsletter bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při registraci k odběru newsletter) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů  může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele a může osobní údaje předat dalším zpracovatelům nebo příjemcům (zejména dopravce, pošta, externí účetní a poradenské kanceláři a poskytovateli serverových, webových anebo IT služeb).

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující anebo zájemce o zaslání newsletter potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. Kupující anebo zájemce o zaslání newsletter má ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení GDPR následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz

 

Kupující anebo zájemce o zaslání newsletter může požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů a má právo kdykoliv písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat prostřednictvím této e-mailové adresy: servis@manner.store, aniž by tím byla dotčena zákonnost předcházející takovému odvolání.