Domů / Obchodní podmínky
Volitelný boxík #1

V tomto boxíku si můžete vytvořit vlasatní obsah. Snažte se o přehledný, snadno pochopitelný text. Pište pro Vaše zákazníky. Nekopírujte cizí texty. Atraktivitu textu zvyšte vkládáním obrázků, infografiky.

Text včetně obrázků, hypertextových odkazů můžete upravit v administraci:

Pro zákazníky/CMS stránky/Volitelný boxík #1

Volitelný boxík #2

V tomto boxíku si můžete vytvořit vlasatní obsah. Snažte se o přehledný, snadno pochopitelný text. Pište pro Vaše zákazníky. Nekopírujte cizí texty. Atraktivitu textu zvyšte vkládáním obrázků, infografiky.

Text včetně obrázků, hypertextových odkazů můžete upravit v administraci:

Pro zákazníky/CMS stránky/Volitelný boxík #2

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Josef Manner s.r.o., se sídlem Olomoucká 1159/40, 61800  Brno, identifikační číslo: 27611477, zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. C 63341 u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při internetovém prodeji zboží, zejména potravin v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou anebo právnickou osobou (společně dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího za použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mannershop.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Zboží je určené prodávajícím k prodeji distančním způsobem prostřednictvím webového rozhraní obchodu v rámci jeho podnikatelské činnosti; jedná se například o cukrovinky, oplatky a další zboží ze sortimentu prodávajícího za účelem přímé spotřeby (dále jen „zboží“).  

1.2. Kupujícím - spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Kupujícím - podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující bere na vědomí, že uvede-li v objednávce své identifikační číslo, platí pro něj ustanovení uvedená pro podnikatele. Kupující–spotřebitel a kupující–podnikatel jsou dále pro účely těchto obchodních podmínek společně označováni jako „kupující“.

U kupujícího-podnikatele se nepoužijí zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Část čtvrtá, hlava 1, díl 4 občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. Pro vztah mezi kupujícím–podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na nákup zboží kupujícím za účelem jeho dalšího prodeje třetím osobám. Toto platí zejména, nikoli však výlučně, pro prodej alkoholických nápojů.

Seznam provozoven prodávajícího vč. adresy provozovny a provozní doby pro účely těchto obchodních podmínek je uveden na webovém rozhraní obchodu pod odkazem www.mannershop.cz/kontakt/.  

Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Prodávající provádí ověření věku kupujícího v případě alkoholických nápojů dvakrát, poprvé během procesu objednávání zboží a podruhé při předání zboží. Prodávající je oprávněn prověřit totožnost a věk kupujícího v souvislosti s prodejem alkoholických nápojů dle předchozí věty i nahlédnutím do průkazu totožnosti kupujícího. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vynaložených nákladů (promarněných nákladů a úplaty za uskladnění) prodávajícího v souvislosti s objednávkou. Je-li kupujícím právnická osoba, platí výše uvedené pro fyzickou osobu jednající za kupujícího-právnickou osobu v rámci nákupu přes webové rozhraní obchodu.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webové stránce internetového obchodu a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace elektronické objednávky je kupující seznámen s těmito obchodními podmínkami. Následnou akceptací obchodních podmínek podle čl. 3.6. obchodních podmínek se obchodní podmínky stanou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající informuje o změně znění obchodních podmínek na webovém rozhraní obchodu, popř. jiným způsobem tak, aby se kupující mohl s aktuálním zněním obchodních podmínek bez obtíží seznámit.

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující provádí objednávání zboží přímo z webového rozhraní obchodu bez nutnosti zřízení uživatelského účtu. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce v rámci svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při objednávání zboží a při případné registraci do uživatelského účtu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží a v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy- objednávka zboží

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení dostupnosti zboží, cen jednotlivého zboží a případně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající může poskytovat individuální sortiment zboží za individuálně stanovené ceny v kamenných obchodech a také při uzavírání kupních smluv s osobami jednajícími při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání za účelem jeho dalšího prodeje třetím osobám nebo pro podnikající osobu. Kupující bere na vědomí, že vyobrazení zboží má pouze ilustrační charakter z důvodu možné změny obalů a individuálního charakteru zboží (potraviny). Veškeré změny zboží a změny cen jsou vyhrazeny, přičemž speciální nabídka zboží včetně zboží v akci, výprodeje a podobně platí do vyprodání zásob anebo pouze po dobu platnosti takové speciální akce. Doba platnosti speciální akce je vždy na webovém rozhraní obchodu uvedena.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Minimální hodnota objednávky je stanovená na 150,- Kč s DPH.

3.4. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu na webovém rozhraní obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně objednávku opravit.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

3.4.1. o objednávaném zboží, tedy zejména fotografické vyobrazení zboží s uvedením kupní ceny vč. DPH a povinné informace o zboží stanovené právními předpisy jako například složení atd.  (kupující zvolí  v rámci webového rozhraní obchodu zboží, které zamýšlí koupit, včetně požadovaného množství a toto vloží do košíku proklikem na tlačítko „Koupit“);

3.4.2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o zvolené zemi, do které má být zboží zasláno (Česká republika anebo Slovenská republika) a případně plateb spojených se způsobem zvolené dopravy a úhrady zboží; a

3.4.3. o nákladech spojených s dodáním zboží, kterými jsou zejména poštovné, balné, popř. náklady na dopravu vzhledem k zvolené zemi, do které má být zboží zasláno (Česká republika anebo Slovenská republika); a

3.4.4.  k vyplnění, zda kupující nakupuje na firmu nebo jako spotřebitel; a

3.4.5. k vyplnění, do jaké země bude zboží zasíláno (Česká republika anebo Slovenská republika)

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Objednávka je platná, pokud jsou v ní doplněny veškeré povinné údaje požadované v rámci procesu objednávání zboží, včetně vyžadovaných osobních údajů. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. V průběhu procesu objednávání jsou kupujícímu předloženy v kroku „Informace o Vás“ prostřednictvím prokliku aktuální obchodní podmínky. Souhlas s obchodními podmínkami je proveden zaškrtnutím příslušného pole. Následným odesláním objednávky (kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku“) kupující potvrzuje správnost údajů a současně prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které akceptuje.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího; prodávající poskytne současně kupujícímu-spotřebiteli v textové podobě i znění obchodních podmínek. Objednávka je pro kupujícího závazná od chvíle jejího dokončení na webovém rozhraní obchodu. Její změna je možná pouze ze strany prodávajícího, a to pokud prodávající telefonicky kontaktuje kupujícího se sdělením, že objednané zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době přípravy expedice objednávky nejsou dostupné.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Za případné chyby při přenosu dat nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • předem bezhotovostně prostřednictvím platebního systému (online platba platební kartou prostřednictvím platebního portálu) v případě zvolené přepravy zboží do místa dodání na území České republiky anebo Slovenské republiky;
  • hotovostní platba anebo bezhotovostní platba platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího;
  • hotovostní platba anebo bezhotovostní platba platební kartou při odběru zboží na dobírku na území České republiky - platí se u řidiče přepravce (kurýr).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti, platby bezhotovostně platební kartou při osobním odběru zboží či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo si o to požádá kupující, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad a fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad a fakturu vystaví prodávající kupujícímu a předá je kupujícímu současně s předáním zboží dle objednávky kupujícího, popř. je k žádosti kupujícího zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Prodávající prohlašuje a kupující-spotřebitel bere na vědomí, že podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy (i od jednotlivé položky kupní smlouvy), a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může být využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může být zasláno:

a) písemně anebo osobně na adrese jakékoliv provozovny prodávajícího (viz seznam dle čl. 1.2. těchto obchodních podmínek);

b) písemně na adresu sídla prodávajícího; nebo

c) elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího servis@manner.store.

5.2. Prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Kupující-spotřebitel dále nemůže odstoupit od kupní smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující-spotřebitel též nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, jakož i o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich obal.

Kupující-spotřebitel dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to úplné a v nepoškozeném stavu na adresu sídla prodávajícího anebo na adresu jakékoliv provozovny prodávajícího. Se zbožím zašle kupující-spotřebitel kopii dokladu o koupi. Prodávající neakceptuje balíky na dobírku. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující-spotřebitel v souladu § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající může požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v občanském zákoníku.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli peněžní prostředky včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Jestliže kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu-spotřebiteli náklady spojené s dodáním zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží; mezi ten se ovšem nepočítá osobní odběr zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu-spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Kupující-spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu-spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6. Kupující-podnikatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku, zejména v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku. Nevztahuje se na něj možnost odstoupení od kupní smlouvy jako je tomu v případě kupujícího-spotřebitele. Odstoupení zasílá kupující-podnikatel způsobem uvedeným v čl. 5.1 obchodních podmínek. Pozdní doručení zboží kupujícímu-podnikateli se nepovažuje za podstatné ani za nepodstatné porušení smlouvy a nezakládá tak právo kupujícího-podnikatele na odstoupení od smlouvy.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a prodávající je oprávněn požadovat vrácení poskytnutého dárku spolu se zbožím.

5.8. Prodávající potvrzuje přijetí odstoupení e-mailem nebo telefonicky bezodkladně.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je na webovém rozhraní obchodu. Kupující je oprávněn při objednávání zboží zvolit z různých možností způsobů doručení zboží anebo osobního odběru zboží v odběrném místě. Způsob dodání zboží je možné domluvit odlišně od možností nabízených prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, o kterých bude kupující předem informován.

6.2. V případě, že kupující zvolí způsob dodání zboží ve formě osobního odběru v odběrném místě, musí vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu nebo sms o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Zboží bude připraveno k odběru po dobu 7 dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu nebo sms o možném vyzvednutí zásilky. Pokud nebude v této době zboží vyzvednuto, považuje se objednávka za neuskutečněnou.

Prodávající si vyhrazuje právo u některého zboží vyloučit možnost jeho osobního odběru v odběrném místě; o tomto bude kupující informován v průběhu procesu objednávání zboží.  

6.3. V případě doručování objednaného zboží prostřednictvím zásilkové služby je zboží zasíláno podle aktuální nabídky zásilkových přepravců. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující bude o času a době dodání zboží informován přímo přepravní společností a má možnost sledovat dodání zásilky podle individuálních podmínek přepravní společnosti. Kupující bere současně na vědomí, že prodávající nemůže ovlivnit konkrétní čas a dobu dodání zboží.

6.4. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Totéž platí, pokud kupující nepřevezme zboží v odběrném místě ve lhůtě k tomu určené. Odmítnutím řádně dodaného zboží a nevyzvednutím zboží v odběrném místě není dotčeno právo prodávajícího požadovat a vymáhat promarněné náklady a úplatu za uskladnění. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, neporušenost dalších obalů, množství a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.7. Není-li v rámci webového rozhraní obchodu uvedeno jinak, bude zboží kupujícímu odesláno standardně nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení přijetí objednávky dle čl. 3.8. anebo bude kupujícímu ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení přijetí objednávky dle čl. 3.8. oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Takové oznámení provádí prodávající elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce anebo telefonicky.

7. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění včetně případné záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku a v případě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem dále pak i § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s kupní smlouvou bez právních a faktických vad. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.4. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit zákonné právo za vadu, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pro kupujícího-podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena u daného typu zboží odlišně. Není-li lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění u daného typu zboží uvedena odlišně, je kupující-podnikatel oprávněn uplatnit zákonné právo za vadu, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

To se však nevztahuje na následující případy:

  • zboží, na jehož obalu, nebo návodu, popř. v reklamě je uvedena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby anebo expirace, po kterou lze věc použít;
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
  • pokud to vyplývá z povahy zboží.

Je-li na prodávaném zboží, obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, expirace anebo jiná informace obdobného významu, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, tedy prodávající odpovídá za vady, které se vyskytly u tohoto zboží v dané uvedené době.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě kupujícího-spotřebitele platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.  Pokud bude zboží při předání kupujícímu vykazovat vady, oznámí kupující bez zbytečného odkladu vadu zboží (reklamaci) následovně:

a) písemně na adresu sídla prodávajícího; anebo

b) elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího servis@manner.store.

Kupující-spotřebitel je nadto oprávněn oznámit reklamaci prodávajícímu písemně nebo osobně na adrese jakékoliv provozovny prodávajícího (viz seznam uvedený v čl. 1.2. těchto obchodních podmínek).

Kupující uvede při reklamaci své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).

Kupující vadné zboží podle dohody s prodávajícím buď předá anebo zašle prodávajícímu v sídle prodávajícího anebo na adrese provozovny prodávajícího (viz seznam uvedený v čl. 1.2. těchto obchodních podmínek), nebo uschová tak, aby měl prodávající možnost vadu přezkoumat.

7.6. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o reklamaci, vč. uvedení data kdy byla reklamace uplatněna, dále vytýkané vady a údaje o zvoleném způsobu řešení reklamace ze strany kupujícího. Prodávající současně bude kupujícího informovat o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ kupujícího-spotřebitele platí, že prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně řešení reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Pro případ kupujícího-podnikatele platí, že reklamace včetně řešení reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.7. Kupující má následující práva z vadného plnění:

Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může kupující buď odstoupit od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Pro kupujícího-spotřebitele dále platí, že nemá-li podle kupní smlouvy zboží náležité vlastnosti, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží odstoupit. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující-spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu z ceny.

V případě uznané, oprávněné reklamace má kupující-spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

7.8. Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím podle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - pokud vznikne na základě smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen, je kupující-spotřebitel oprávněn se vždy obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz jako na příslušný subjekt dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, popř. je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává dozorový úřad pro kontrolu ochrany osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Doručování

9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v procesu objednávky.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná. Smluvní vztah založený kupní smlouvou se v otázkách neupravených obchodními podmínkami řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to i v případě, že je tato kupní smlouva uzavřena s kupujícím, který je občanem cizího státu; kupující-spotřebitel současně bere na vědomí, že smluvní vztah založený kupní smlouvou se řídí dle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), právním řádem České republiky, tedy zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Řešení případných sporů je plně v pravomoci soudu České republiky místně příslušného podle sídla prodávajícího.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Olomoucká 1159/40, 61800  Brno, adresa elektronické pošty servis@manner.store, telefon +420 548 140 226.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.03.2021.

 

DOKUMENTY:  
Formulář odstoupení od smlouvy stažení ZDE
   

      

 

^ Nahoru

Novinky e-mailem

facebook       instagram